ទីតាំង សាខា
ការិយាល័យកណ្តាល
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 15ស្ទួន, ផ្លូវលេខ 178, សង្កាត់ផ្សារថ្មី 3, ខណ្ឌដូនពេញ​, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:(855) 23 21 21 54 / 012 89 87 50
អ៊ុីម៉ែល:info@ggas.edu.kh
សាខាទី ៣
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 44 & 45, ផ្លូវលេខ 313, សង្កាត់បឹងកក់, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:078 55 00 47 / 077 777 550
អ៊ុីម៉ែល:campus3@ggas.edu.kh
សាខាទី ៤
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 13, ផ្លូវលេខ 313 សង្កាត់បឹងកក់, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:089 44 12 66 / 087 777 407
អ៊ុីម៉ែល:campus4@ggas.edu.kh
សាខាទី ៥
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 67, ផ្លូវលេខ 313 សង្កាត់បឹងកក់, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:078 55 00 47 / 077 777 550
អ៊ុីម៉ែល:campus5@ggas.edu.kh
សាខាទី​ ៦
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 25A, ផ្លូវលេខ 2004 (ម៉ៃដា) សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:085 777 407 / 086 599 978
អ៊ុីម៉ែល:campus6@ggas.edu.kh