ទីតាំង សាខា
ការិយាល័យកណ្តាល (សាខាទី ១ និងទី​ ២)
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 15ស្ទួន, ផ្លូវលេខ 178, សង្កាត់ផ្សារថ្មី 3, ខណ្ឌដូនពេញ​, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:023 21 21 54 / 011 61 99 99 / 077 77 71 06 / 087 77 71 06
អ៊ុីម៉ែល:campus1@ggas.edu.kh, info@ggas.edu.kh
សាខាទី ៣ និងទី​ ៤
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 44 & 45, ផ្លូវលេខ 313, សង្កាត់បឹងកក់ ១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:078 55 00 47 / 016 53 44 66
អ៊ុីម៉ែល:campus3@ggas.edu.kh, campus4@ggas.edu.kh
សាខាទី ៥
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 67, ផ្លូវលេខ 313 សង្កាត់បឹងកក់​ ២, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:099 77 75 50 / 086 59 99 47
អ៊ុីម៉ែល:campus5@ggas.edu.kh
សាខាទី​ ៦
អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 25A, ផ្លូវលេខ 2004 (ម៉ៃដា) សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:085 77 74 07 / 086 59 99 78
អ៊ុីម៉ែល:campus6@ggas.edu.kh
សាខាទី​ ៧
អាសយដ្ឋាន:ផ្លូវលេខ១០០៣, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ:099 77 75 50 / 086 59 99 47
អ៊ុីម៉ែល:campus7@ggas.edu.kh