ធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ

នៅសាលាអាមេរិកាំងហ្គោលឌិនហ្គេត យើងតែងតែជ្រើសរើសគ្រូ និង​ បុគ្គលិកដែលមានការខិតខំប្រើងប្រែងខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមបង្កើតអនាគត់ល្អប្រសើរ តាមរយៈការអប់រំ ។ ចូរចុចមើល មុខតំណែងខាងក្រោម ដើម្បីយល់ដឹងអំពីតំរូវការ ការងារ និង របៀបនៃការដាក់ពាក្យ។

សូមផ្ញើរមកជាមួយនូវ ប្រវត្តិរូបសង្ចេប និង លិខិតដែលបញ្ជាក់ពីចំណាប់អារម្ភណ៌ អំពីមុខតំណែងនិមួយៗ ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ទាញយកពាក្យស្នើរសុំបំរើការងារ