វីឌីអូ

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតទាបទី២ សាខាទី៤ សម្តែងបទ Police Officer

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតទាបទី១​ សាខាទី៦ សម្តែងបទ We Will Fly

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតទាបទី១ សាខាទី៦ សម្តែងបទ Thank You Song

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតទាបទី១ សាខាទី៤ សម្តែងបទ Hakuna Matata

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតទាបទី១ និងទី២ សាខាទី១ សម្តែងបទ Hokey Pokey

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់ភាសាចិន សាខាទី៤ សម្តែងបទ Ai Wo Ni Jiu Bao Bao Wo

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់ភាសាខ្មែរ សាខាទី៤ សម្តែងបទ បណ្តាំអ្នកគ្រូ

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់ទី២​ សាខាទី៦ សម្តែងបទ Fight Song

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់ទី២ សាខាទី៤ សម្តែងបទ Can't Stop The Feeling

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់ទី១​ សាខាទី៦ សម្តែងបទ Hickory Dickory Dock

សិស្សមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់ទី១ សាខាទី៤ សម្តែងបទ Gummy Bear

សិស្សថ្នាក់ទី១ ភាសាអង់គ្លេស សាខាទី៤ សម្តែងបទ Better When I Am Dancing